Σημείωση
3 του Ν. 132(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του Ν. 132(Ι)/2021

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 132(Ι)/2021] λογίζεται ότι άρχισε την 1η Οκτωβρίου 2021.