Σημείωση
3 του Ν. 35(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 35(Ι)/2019

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 35(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.