Τήρηση Αρχείου και υποχρέωση κοινοποίησης

22.(1) Η Αστυνομία διατηρεί Αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται τα αναφερόμενα στο εδάφιο (2) στοιχεία σε σχέση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία καταδικάστηκαν για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα ή για τα οποία λαμβάνεται ειδοποίηση ότι καταδικάστηκαν για τέτοιου είδους αδικήματα στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ ή οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης που έχει υπογράψει η Δημοκρατία:

(α) Αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 6 μέχρι 10 και 15 του παρόντος Νόμου,

(β) αδίκημα κατά παιδιού που προβλέπεται στο Μέρος IV του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου,

(γ) αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 9, 10 και 11 των περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμων του 2007 και 2012,

(δ) αδίκημα κατά ανηλίκου που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου του 2000,

(ε) αδίκημα που προβλέπεται στον περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικού) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(στ) αδίκημα που προβλέπεται στον περί Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Πορνογραφία (Κυρωτικού) Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(ζ) αδίκημα που προβλέπεται στα άρθρα 9, 10 και 11 του περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Τα πιο κάτω στοιχεία καταχωρούνται στο Αρχείο το οποίο δημιουργείται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου για κάθε πρόσωπο που εμπίπτει στις πρόνοιες του παρόντος άρθρου:

(α) Η ημερομηνία γέννησής του ή, στην περίπτωση νομικού πρόσωπου, η ημερομηνία εγγραφής του στο Μητρώο Εταιρειών,

(β) ο αριθμός ταυτότητάς του ή, στην περίπτωση νομικού πρόσωπου, ο αριθμός εγγραφής του στο Μητρώο Εταιρειών,

(γ) το όνομά του και, σε περίπτωση που χρησιμοποιεί άλλο όνομα ή άλλα ονόματα, τα ονόματα αυτά,

(δ) η διεύθυνση κατοικίας του ή, στην περίπτωση νομικού πρόσωπου, τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου του κατά την ημερομηνία συμπερίληψής του στο Αρχείο,

(ε) η διεύθυνση οποιουδήποτε υποστατικού εντός του εδάφους της Δημοκρατίας στο οποίο διαμένει ή παραμένει τακτικά ή εργοδοτείται ή διεξάγει εργασίες,

(στ) σε περίπτωση που έχει διαβατήριο ή διαβατήρια, οι πιο κάτω λεπτομέρειες για κάθε διαβατήριο που κατέχει:

(i) Η εκδίδουσα αρχή,

(ii) ο αριθμός διαβατηρίου,

(iii) οι ημερομηνίες έκδοσης και λήξης, και

(iv) το όνομα και η ημερομηνία γέννησης του προσώπου στο οποίο εκδόθηκε το διαβατήριο,

(ζ) τρεις φωτογραφίες του (πρόσοψη και προφίλ),

(η) το ύψος του,

(θ) τα δακτυλικά του αποτυπώματα,

(ι) δεδομένα σχετικά με το γενετικό του προφίλ (DNA), και

(κ) οι κατηγορίες για τις οποίες έχει καταδικασθεί, οι κατηγορίες για τις οποίες υπήρξε άμεση παραδοχή και ο συνήθης τρόπος δράσης αυτού.

(3) Πρόσωπο το οποίο έχει καταδικασθεί για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου υπέχει υποχρέωση κοινοποίησης στην Αστυνομία των στοιχείων που καθορίζονται στο εδάφιο (2), καθώς και υποχρέωση κοινοποίησης στην Αστυνομία οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία αυτά εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της αλλαγής αυτής ή πριν από αυτή την ημερομηνία, καθώς και για τη χρήση οποιουδήποτε ονόματος άλλου από αυτά που έχει δηλώσει εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της χρήσης αυτού ή πριν από αυτή την ημερομηνία:

Νοείται ότι, ο καταδικασθείς δύναται να ειδοποιήσει την Αστυνομία για τα πιο πάνω στοιχεία μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία αλλαγής των στοιχείων αυτών ή της χρήσης άλλου ονόματος καθορίζοντας και την ημερομηνία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή ή η χρήση:

Νοείται περαιτέρω ότι, ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου, ο καταδικασθείς υπέχει υποχρέωση κοινοποίησης στην Αστυνομία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία αλλαγής σε σχέση με τα στοιχεία που καθορίζονται στις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.

(4) Ο καταδικασθείς κοινοποιεί στην Αστυνομία τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) έως (ζ) του εδαφίου (2) στοιχεία σε κάθε περίπτωση τουλάχιστο μία (1) φορά κάθε έτος, μετά την αρχική τους κοινοποίηση.

(5) Παράλειψη συμμόρφωσης με την υποχρέωση κοινοποίησης που επιβάλλεται δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(6) Οποιοσδήποτε προτίθεται να εργοδοτήσει πρόσωπο για επαγγελματικές ή οργανωμένες δραστηριότητες ή δραστηριότητες εθελοντικού χαρακτήρα, οι οποίες περιλαμβάνουν τακτικές επαφές με παιδιά, υπέχει υποχρέωση όπως μην προχωρήσει στην εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου, εκτός εάν αυτό προσκομίσει πιστοποιητικό ότι δεν περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του παρόντος άρθρου.

(7) Παράλειψη συμμόρφωσης με την υποχρέωση που επιβάλλεται δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.