Διάρκεια υποχρέωσης ειδοποίησης

23.(1) Τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (2), η αναφερόμενη στο άρθρο 22 υποχρέωση κοινοποίησης υφίσταται για περίοδο που καθορίζεται ως ακολούθως:

(α) Σχετικά με πρόσωπο που καταδικάστηκε σε διά βίου φυλάκιση ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα (30) μηνών, επ’ αόριστον,

(β) σχετικά με πρόσωπο που καταδικάστηκε σε φυλάκιση για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών αλλά όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) μηνών, για περίοδο δέκα (10) ετών αρχόμενη από την ημερομηνία της καταδίκης του,

(γ) σχετικά με πρόσωπο που καταδικάστηκε σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, για περίοδο επτά (7) ετών αρχόμενη από την ημερομηνία της καταδίκης του.

(2) Σε περίπτωση που ο καταδικασθείς είναι πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος ήταν ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, οι αναφερόμενες στο εδάφιο (1) περίοδοι υποχρέωσης ειδοποίησης μειώνονται κατά το ένα δεύτερο (1/2).

(3) Στον υπολογισμό των αναφερόμενων στα εδάφια (1) και (2) χρονικών περιόδων, δε λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε χρονική περίοδος κατά την οποία ο καταδικασθείς βρίσκεται σε φυλάκιση ή σε κράτηση.