Αρχές επί των οποίων βασίζεται η εφαρμογή του παρόντος Νόμου

4.(1) Η εφαρμογή του παρόντος Νόμου από οποιαδήποτε εμπλεκόμενη υπηρεσία και μη κυβερνητικό οργανισμό και η χρήση των μέτρων για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των θυμάτων διασφαλίζεται χωρίς καμία διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικής ή άλλης άποψης, εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, σχέσης με εθνική μειονότητα, περιουσίας, γέννησης, σεξουαλικού προσανατολισμού, κατάστασης υγείας, αναπηρίας ή άλλης κατάστασης.

(2) Κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία και μη κυβερνητικός οργανισμός, κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου διασφαλίζει το συμφέρον του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και το βαθμό ψυχολογικής και σωματικής ανάπτυξης ή ωριμότητάς του καθώς και της ευάλωτης κατάστασής του.