Πεδίο εφαρμογής

5.(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για την πρόληψη, έρευνα και δίωξη των αδικημάτων που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ αυτού, καθώς επίσης και για την προστασία των θυμάτων τέτοιων αδικημάτων, όπου-

(α) τέτοια αδικήματα είναι διεθνικά ως εκ της φύσεώς τους και στα οποία υπάρχει ανάμειξη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας κατά την έννοια του άρθρου 63Β του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

(β) τέτοια αδικήματα είναι διεθνικά ως εκ της φύσεώς τους χωρίς να υπάρχει ανάμειξη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας κατά την πιο πάνω έννοια∙ ή

(γ) τέτοια αδικήματα δεν είναι διεθνικά ως εκ της φύσεώς τους και ανεξάρτητα από το κατά πόσο υπάρχει ή όχι ανάμειξη οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

(2) Ο παρών Νόμος είναι συμπληρωματικός των διατάξεων του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αναφορικά με τα αδικήματα εις βάρος των ανήλικων θυμάτων, καθώς και των διατάξεων του περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όπου τα αδικήματα του παρόντος Νόμου διαπράττονται ενδοοικογενειακά από μέλος της οικογένειας κατά την έννοια του νόμου αυτού.