Λειτουργία της Αρχής Εποπτείας

48.(1) Ο πρόεδρος και τέσσερα (4) άλλα μέρη της Αρχής αποτελούν απαρτία και σε περίπτωση απουσίας του προέδρου, προεδρεύει ο αναπληρωτής πρόεδρος.

(2) Οι αποφάσεις της Αρχής είναι πλήρως αιτιολογημένες και λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρευρισκόντων μελών της:

Νοείται ότι, σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων της Αρχής έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), η Αρχή ρυθμίζει, με σχετική απόφασή της, οποιοδήποτε θέμα αφορά την εσωτερική λειτουργία της.