Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών

28. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 22 του παρόντος Νόμου, καθώς και του ποινικού μητρώου των καταδικασθέντων προσώπων, διαβιβάζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην Απόφαση-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.