Σημείωση
5 του Ν. 139(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 139(Ι)/2016

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 139(Ι)/2016] αρχίζει από την ημερομηνία  δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.