Ευθύνη μεταφορέων

25. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση μεταφορέα ο οποίος μεταφέρει στη Δημοκρατία πρόσωπο το οποίο δεν κατέχει το διαβατήριό του ή οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του, εφαρμόζονται κατ΄αναλογία οι διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Ευθύνη Μεταφορέων) Νόμου του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.