Αρχές επί των οποίων βασίζεται η εφαρμογή του παρόντος Νόμου

4.-(1) Η εφαρμογή του παρόντος Νόμου από οποιαδήποτε εμπλεκόμενη υπηρεσία και μη κυβερνητικό οργανισμό και ειδικότερα η απόλαυση των μέτρων για την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των θυμάτων, διασφαλίζεται χωρίς διάκριση για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων του φύλου, της φυλής, του χρώματος, της γλώσσας, της θρησκείας, του πολιτικού ή άλλου φρονήματος, της εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής, της ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, της γέννησης ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος.

(2) Κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία και μη κυβερνητικός οργανισμός, κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου διασφαλίζει το συμφέρον του παιδιού.

(3) Κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός ή/και ο Διευθυντής διασφαλίζουν την εφαρμογή της αρχής της απαγόρευσης της επαναπροώθησης, όπως αυτή κατοχυρώνεται στη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Νομικό Καθεστώς των Προσφύγων και στον περί Προσφύγων Νόμο του 2000, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.