Ειδικές διατάξεις για ασυνόδευτα παιδιά θύματα

41. Σε περίπτωση που θύμα διάπραξης των αδικημάτων του παρόντος Νόμου είναι ασυνόδευτο παιδί, διορίζεται σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ως εκπρόσωπός του, για να το εκπροσωπεί κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας και διαδικασίας, σε συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.