Υποκίνηση, συνέργια και απόπειρα διάπραξης των αδικημάτων των άρθρων 6 μέχρι 11

15.-(1) Όποιος αποπειράται, συνδράμει, υποκινεί ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη των αδικημάτων του παρόντος Μέρους είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται στην ίδια ποινή φυλάκισης που φέρουν τα εν λόγω αδικήματα για τον αυτουργό.

(2) Για την τιμωρία της απόπειρας, συνδρομής, υποκίνησης, συνέργειας για τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο εφαρμόζονται κατ΄αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 20 μέχρι 23 του Ποινικού Κώδικα.