Σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων προσώπων

9. Όποιος εμπορεύεται ενήλικο πρόσωπο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση ή εκπόρνευσή του, μέσω:

(α) απειλών, ή/και

(β) χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, ή/και

(γ) απαγωγής, ή/και

(δ) δόλου ή απάτης ή παραπλάνησης ή/και

(ε) κατάχρησης εξουσίας ή ευάλωτης θέσης, ή/και

(στ) παροχής ή λήψης πληρωμών ή ωφελημάτων για εξασφάλιση της συγκατάθεσης του προσώπου που ασκεί έλεγχο επί άλλου προσώπου, ή/και

(ζ) εικονικού χρέους,

είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.