Δικαίωμα σε νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση για την άσκηση του δικαιώματος σε αποζημίωση

36. Κάθε θύμα, ανεξάρτητα από την προθυμία του να συνεργαστεί με τις διωκτικές αρχές, για την ποινική έρευνα, δίωξη ή δίκη, έχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε νομικές συμβουλές και νομική εκπροσώπηση για την απαίτηση αποζημίωσης σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και σε περίπτωση που το θύμα δεν έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους έχει δικαίωμα σε δωρεάν νομική αρωγή σύμφωνα με τον περί Νομικής Αρωγής Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.