Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς

91.-(1)Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα διάπραξης οποιουδήποτε αδικήματος εκ των αναφερομένων στο εδάφιο (4) του άρθρου 18, στο άρθρο 20 και στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 87, έχει προκληθεί ρύπανση στα νερά ή στο έδαφος, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να αξιώσει γραπτώς από πρόσωπο να προβεί σε εξάλειψη ή περιορισμό της ρύπανσης, λαμβάνοντας μέσα σε εύλογο χρόνο και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής τα κατάλληλα μέτρα που αυτή καθορίζει.

(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αρνηθεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί με την ανωτέρω γραπτή αξίωση, τότε τα μέτρα προς εξάλειψη ή περιορισμό της ρύπανσης μπορούν να ληφθούν από την ίδια την Αρμόδια Αρχή και οι σχετικές δαπάνες εισπράττονται από το εν λόγω πρόσωπο ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.