Προοίμιο

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, ορθότερης εναρμόνισης με το άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο (θ), το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 50 παράγραφος 2 τέταρτο στοιχείο, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

«Oδηγία 2010/75/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: