ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

[Άρθρα 2(1), 26 (5)(α) και (7), 92(2)(α)]

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ


1.Η χρησιμοποίηση τεχνικών που παράγουν λίγα απόβλητα.

2.Η χρησιμοποίηση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών.

3.Η εξέλιξη των τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης των ουσιών που απορρίπτονται ή εκπέμπονται και χρησιμοποιούνται κατά τη διεργασία και, ενδεχομένως, των αποβλήτων.

4.Οι συγκρίσιμες διεργασίες, εξοπλισμοί ή τρόποι λειτουργίας που έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς σε βιομηχανική κλίμακα.

5.Η τεχνολογική πρόοδος και η εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων.

6.Η φύση, οι επιπτώσεις και ο όγκος των συγκεκριμένων εκπομπών.

7.Οι ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των νέων ή υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

8.Ο χρόνος που απαιτεί η εγκαθίδρυση μιας βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής.

9.Η κατανάλωση και η φύση των πρώτων υλών, περιλαμβανομένου του νερού και η αποτελεσματική χρήση της ενέργειας.

10.Η ανάγκη πρόληψης ή μείωσης στο ελάχιστο δυνατό των γενικών επιπτώσεων των εκπομπών και των κινδύνων για το περιβάλλον.

11.Η ανάγκη πρόληψης των ατυχημάτων και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον.

12.Οι πληροφορίες που δημοσιεύουν δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί.