Κατάργηση

36. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος Νόμου, ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων Εκτός Εμπορικού Καταστήματος Νόμος και ο περί της Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως Νόμος καταργούνται.