Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών Νόμος του 2013.