Επιτακτικός χαρακτήρας των δικαιωμάτων των καταναλωτών

34.-(1) Εάν το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στη σύμβαση είναι το δίκαιο άλλου Κράτους-Μέλους, οι καταναλωτές δεν μπορούν να παραιτηθούν από τα δικαιώματα που τους παραχωρούνται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Οποιεσδήποτε συμβατικές ρήτρες καταργούν ή περιορίζουν, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο δεν είναι δεσμευτικές για τον καταναλωτή.