Έκδοση διαταγμάτων

32. Ο Υπουργός δύναται, ΅ε διάταγ΅ά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί τα Παραρτήματα και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.