Επιβολή διοικητικών προστίμων και άσκηση ιεραρχικής προσφυγής

25.-(1) Τα προβλεπόμενα στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 23 και στις παραγράφους (δ) και (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 24 διοικητικά πρόστιμα, επιβάλλονται στον παραβάτη, ΅ε αιτιολογημένη απόφαση της Εντεταλμένης Υπηρεσίας, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί, προφορικά ή/ και γραπτά.

(2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου σύμφωνα ΅ε το εδάφιο (1), όπως επίσης και στην περίπτωση της παραγράφου (γ), του εδαφίου (5) του άρθρου 22, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει σύμφωνα ΅ε το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου.

(4) Ο Υπουργός μπορεί να εκδώσει ΅ια από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Εντεταλμένη Υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος.

(6) Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 23 και 24, εισπράττονται ως χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής δικαιοδοσίας.