Αρμοδιότητες της Μονάδας

7. Η Μονάδα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) την εκτέλεση των σκοπών που αναφέρεται στο άρθρο 6,

(β) τη σύναψη γραπτών συμφωνιών με τα πιστωτικά ιδρύματα, στις οποίες περιέχονται όλες οι λεπτομέρειες και οι όροι παροχής της παρεχόμενης κεφαλαιακής ενίσχυσης καθώς και τη σύναψη γραπτών συμφωνιών με τα πιστωτικά ιδρύματα, στις οποίες καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει τη σχέση μεταξύ της Δημοκρατίας και του πιστωτικού ιδρύματος,

(γ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων:

Νοείται ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης, στην περίπτωση του κεντρικού φορέα και των συνδεδεμένων με αυτόν συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων καλύπτει τόσο την συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ όσο και τα εν λόγω συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα.

(δ) την υποβολή εισηγήσεων προς τον Υπουργό για τα κριτήρια και την υπόδειξη κατάλληλων προς διορισμό προσώπων ως μελών του Διοικητικού Οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος:

Νοείται ότι, η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Οργάνου πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τους δυνάμει αυτών εκδιδόμενους Κανονισμούς:

Νοείται περαιτέρω ότι, η επικύρωση του διορισμού των μελών του Διοικητικού Οργάνου πραγματοποιείται από την ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος,

(ε) τη συμμετοχή εκπροσώπου της Μονάδας, ως παρατηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδρίες του Διοικητικού Οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος:

Νοείται ότι, η Μονάδα δεν αναμειγνύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση των εργασιών του πιστωτικού ιδρύματος,

(στ) την εκπροσώπηση της Δημοκρατίας στη γενική συνέλευση πιστωτικού ιδρύματος,

(ζ) την αξιολόγηση και παρακολούθηση της οικονομικής αξίας της συμμετοχής της Δημοκρατίας σε πιστωτικό ίδρυμα:

Νοείται ότι, η Μονάδα δύναται να ζητήσει από πιστωτικό ίδρυμα τη διενέργεια, από ανεξάρτητο οίκο, αποτίμησης της δίκαιης αξίας των μετοχών του ή των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και

(η) τη διαχείριση της επένδυσης της Δημοκρατίας σε κινητές αξίες πιστωτικών ιδρυμάτων.