Σκοπός της Μονάδας

6. Η Μονάδα έχει ως σκοπό:

(α) τη διαχείριση της συμμετοχής της Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων,

(β) την παρακολούθηση και εφαρμογή, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα, των διατάξεων του περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς και των δυνάμει αυτού εκδιδομένων Διαταγμάτων του Υπουργού,

(γ) τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης της συμμετοχής της Δημοκρατίας ως μετόχου στην ιδιοκτησιακή δομή πιστωτικών ιδρυμάτων,

(δ) την ενδυνάμωση της δυνατότητας πιστωτικού ιδρύματος να λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα,

(ε) τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παροχή κρατικής ενίσχυσης, και

(στ) την εκτέλεση κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργού οποιωνδήποτε καθηκόντων ή εξουσιών του που προβλέπονται στον περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εξαιρουμένης της εξουσίας έκδοσης διαταγμάτων, νοουμένου ότι η εξουσιοδότηση γίνεται γραπτώς.