Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών∙

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία∙

«Διοικητής» σημαίνει το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας∙

«Διοικητικό όργανο» σημαίνει το όργανο ενός ιδρύματος τόσο με διοικητικές όσο και με εποπτικές αρμοδιότητες, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, τους στόχους και τη γενική κατεύθυνση του εν λόγω νομικού προσώπου και επιβλέπει και παρακολουθεί τη λήψη των αποφάσεων από τα διευθυντικά στελέχη και συμπεριλαμβάνει πρόσωπα που πράγματι διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου, όπως -

(α) σε σχέση με τράπεζα, το διοικητικό συμβούλιο. και

(β) σε σχέση με Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα, την επιτροπεία

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου∙

«κινητές αξίες» σημαίνει:

(α) κοινές μετοχές, ή/και

(β) χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα μετατροπής σε κοινές μετοχές∙

«Μονάδα» σημαίνει τη Μονάδα Διαχείρισης της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ιδιοκτησιακή Δομή Πιστωτικών Ιδρυμάτων∙

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει πιστωτικό ίδρυμα όπως αυτό ορίζεται στον περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, το οποίο έλαβε ή αναμένεται να λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση με βάση τον περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών Οργανισμών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και στην ιδιοκτησιακή δομή του οποίου συμμετέχει η Δημοκρατία:

Νοείται ότι, προκειμένου περί του κεντρικού φορέα και των συνδεδεμένων με αυτόν συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ο όρος πιστωτικό ίδρυμα σημαίνει τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με ειδικές διατάξεις του παρόντος Νόμου.

«σχέδιο αναδιάρθρωσης» σημαίνει σχέδιο αναδιάρθρωσης, όπως αυτό ορίζεται και/ή αναφέρεται στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις∙

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών∙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.