Κατάρτιση και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων

14. [Διαγράφηκε]