Κατάρτιση και έλεγχος οικονομικών καταστάσεων

14.-(1) Κάθε ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος υποχρεούται να καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις όπως η Αρμόδια Αρχή ήθελε καθορίσει με οδηγία της∙ για σκοπούς εποπτείας του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, η Αρμόδια Αρχή δύναται να καθορίζει, εξειδικεύει και διευκρινίζει με οδηγίες της κάθε θέμα σχετικό με τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων ως προς τη δραστηριότητα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος και παροχής υπηρεσιών πληρωμών και ως προς άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες τις οποίες ασκεί το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος.

(2) Ο ελεγκτής ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος υποχρεούται να γνωστοποιεί ταχέως στην Αρμόδια Αρχή κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος, των οποίων έλαβε γνώση κατά τον έλεγχό του και η οποία ή το οποίο είναι δυνατόν-

(α) να αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων οι οποίες θέτουν τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπουν τη δραστηριότητα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος∙

(β) να επηρεάσει τη συνεχή λειτουργία του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος∙ ή

(γ) να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασμών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων.

(3) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (2) υποχρέωση ισχύει για ελεγκτή ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος όσον αφορά τα γεγονότα ή τις αποφάσεις των οποίων έλαβε γνώση κατά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που έχει στενούς δεσμούς απορρέοντες από δεσμό ελέγχου με το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος.

(4) Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας στην οποία τυχόν υπόκειται ελεγκτής ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος δε θεωρείται ότι παραβιάζεται με την καλόπιστη γνωστοποίηση προς την Αρμόδια Αρχή των πιο πάνω γεγονότων και αποφάσεων. Η γνωστοποίηση αυτή δεν συνεπάγεται καμία ευθύνη του ελεγκτή.