Παύση ισχύος της άδειας λειτουργίας

16. [Διαγράφηκε]