Παύση ισχύος της άδειας λειτουργίας

16.-(1) Άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος παύει αυτοδικαίως να ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος δεν κάνει χρήση της άδειας λειτουργίας εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της:

Νοείται ότι, εάν ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος κάνει μερική χρήση της άδειας λειτουργίας, η άδεια παύει να ισχύει ως προς εκείνες τις δραστηριότητες για τις οποίες δεν έχει γίνει χρήση της άδειας·

(β) το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος παραιτείται ρητώς από την άδεια λειτουργίας·

(γ) το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος δεν έχει εκδώσει ηλεκτρονικό χρήμα ή δεν έχει παράσχει υπηρεσίες πληρωμών, για περίοδο μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες:

Νοείται ότι, εάν ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος δεν έχει ασκήσει μερικές από τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας, η άδεια παύει να ισχύει ως προς εκείνες τις δραστηριότητες μόνο.

(2) Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος οφείλει να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή σχετικά με την παύση ισχύος της άδειας λειτουργίας.

(3)(α) Μετά την παύση της άδειας λειτουργίας ως προς την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, η Αρμόδια Αρχή τάσσει προθεσμία μετά την πάροδο της οποίας η άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος παύει αυτοδικαίως να ισχύει και ως προς τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών πληρωμών:

(β) Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος δύναται πριν από την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας να υποβάλει αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα για να αποκτήσει, ταυτόχρονα με την εν όλω παύση της άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών σύμφωνα με τον περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο.

(4) Μετά την εν όλω παύση της άδειας λειτουργίας στην περίπτωση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και στην περίπτωση του εδαφίου (3), η επιχείρηση παραμένει υπό την εποπτεία της Αρμόδιας Αρχής, μέχρις ότου-

(α) η Αρμόδια Αρχή ικανοποιηθεί ότι έπαυσε η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και τακτοποιήθηκαν όλες οι σχετικές υποχρεώσεις, και

(β) είτε η Αρμόδια Αρχή ικανοποιηθεί ότι έπαυσε η παροχή υπηρεσιών πληρωμών και τακτοποιήθηκαν όλες οι σχετικές υποχρεώσεις, είτε η Κεντρική Τράπεζα χορηγήσει στο ίδιο νομικό πρόσωπο άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών σύμφωνα με τον περί Υπηρεσιών Πληρωμών Νόμο.

(5) Η παύση άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος που χορηγήθηκε σε συνεργατική εταιρεία δε θίγει τις αρμοδιότητες του Εφόρου και της ΥΕΑΣΕ σε σχέση με αυτή σύμφωνα με τον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο.