Συνέχιση άσκησης δραστηριοτήτων ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος

46.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να χορηγεί άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, χωρίς προηγούμενη αίτηση, στα πρόσωπα τα οποία χορήγησε άδεια έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα με τον περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο και τα οποία άρχισαν να ασκούν δραστηριότητες πριν από την 30η Απριλίου 2011, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) η άδεια για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος δεν έχει ανακληθεί και δεν συντρέχει λόγος ανάκλησής της, και

(β) η Αρμόδια Αρχή διαθέτει ήδη αποδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να τάσσει προθεσμία στα πρόσωπα που προβλέπονται στο εδάφιο (1) προς συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος επί ποινή ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας για έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

(3) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τα πρόσωπα που προβλέπονται στο εδαφίου (1) πριν από τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος.

(4) Πρόσωπα στα οποία χορηγήθηκε εξαίρεση δυνάμει εδαφίου (1) του άρθρου 23 του περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου και τα οποία άρχισαν να ασκούν δραστηριότητες έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος πριν από την 30η Απριλίου 2011, δικαιούνται να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές εφόσον, έως και την 30η Απριλίου 2012-

(α) λάβουν άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος από την Αρμόδια Αρχή, εάν εμπίπτουν στο άρθρο 5 και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου, ή

(β) λάβουν άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος από αρμόδια αρχή κράτους μέλους και ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 24.

(5) Τα πρόσωπα που προβλέπονται στα εδάφια (1) έως (4), για όσο χρόνο συνεχίζουν να ασκούν νομίμως δραστηριότητες χωρίς άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, εξακολουθούν να υπόκεινται στις προϋποθέσεις αδειοδότησης και τις διατάξεις προληπτικής εποπτείας που ίσχυαν στη Δημοκρατία πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(6) Τα πρόσωπα που προβλέπονται στα εδάφια (1) έως (4) υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Μερών IV και V από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. Για σκοπούς εφαρμογής των Μερών IV και V, τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και υπόκεινται στην εποπτεία της κατά το άρθρο 37 αρμόδιας εποπτικής αρχής, εφαρμοζομένων των άρθρων 38, 39, 40 και, ανάλογα με την περίπτωση, του άρθρου 42 ή 43.