Υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος και κατόχου ηλεκτρονικού χρήματος

47.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται και σε κάθε σύμβαση που συνάφθηκε ανάμεσα σε εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος και κάτοχο ηλεκτρονικού χρήματος πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. Κάθε όρος της σύμβασης που αντιβαίνει σε διάταξη του παρόντος Νόμου θεωρείται άκυρος.

(2) Εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζεται από το εδάφιο (1) και εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του περί Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου του 2004.