Διοικητικές κυρώσεις που δύναται να επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα

42. [Διαγράφηκε]