Διοικητικές κυρώσεις που δύναται να επιβάλλει η Κεντρική Τράπεζα

42.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώνει ότι εκδότης ηλεκτρονικού χρήματος που βρίσκεται υπό την εποπτεία της παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή οποιαδήποτε οδηγία ή ειδοποίηση της Κεντρικής Τράπεζας που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης οδηγίας που συνιστά ατομική διοικητική πράξη, η Κεντρική Τράπεζα, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία τον εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, δύναται να του επιβάλλει για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλια ευρώ (€1.000) έως και ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€8.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, η Κεντρική Τράπεζα δύναται επιπρόσθετα να του επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό ευρώ (€100) έως και οκτώ χιλιάδες ευρώ (€8.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(2) Αν η παράβαση του εδαφίου (1) αποδίδεται σε υπαιτιότητα του διοικητικού συμβούλου, του πρώτου εκτελεστικού διευθυντή ή διευθυντή του εκδότη ηλεκτρονικού χρήματος, η Κεντρική Τράπεζα, αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το πρόσωπο αυτό, δύναται να επιβάλλει στο πρόσωπο αυτό για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο από χίλια ευρώ (€1.000) έως και είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης και, σε περίπτωση που η παράβαση συνεχίζεται, η Κεντρική Τράπεζα δύναται επιπρόσθετα να του επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, από εκατό ευρώ (€100) μέχρι χίλια ευρώ (€1.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.