Κυρώσεις

22Δ.-(1) Σε περίπτωση που Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα, πρόσωπο, ή ενδιάμεσος καταστρατηγεί με οποιοδήποτε τρόπο την υποχρέωση που υπέχει δυνάμει του άρθρου 22Α(1), η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000).

(2) Σε περίπτωση που Δηλούν Κυπριακό Χρηματοοικονομικό Ίδρυμα παραβιάσει την υποχρέωσή του δυνάμει του άρθρου 22Α(2), η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500).

(3) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να παρέχει την πρόσβαση στις πληροφορίες η οποία  απαιτείται δυνάμει του άρθρου 22Γ, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι πεντακόσια ευρώ (€500).

(4) Η αρμόδια αρχή κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της για επιβολή διοικητικών προστίμων λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα των παραβιάσεων που αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (3).

(5) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο δεν καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται δυνάμει των εδαφίων (1) έως (3) ή συνεχίζει τις παραβάσεις, οι οποίες αναφέρονται στα εδάφια (1) έως (3), η αρμόδια αρχή δύναται να αυξήσει το ποσό του εν λόγω διοικητικού προστίμου, το οποίο όμως δε δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσιχιλιάδων ευρώ (€20.000).

(6) Σε περίπτωση που Αναφέρουσα Οντότητα ή Συνιστώσα Οντότητα Ομίλου ΠΕ παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή καταστρατηγεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις του άρθρου 50Δ του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

(7)(α)(i) Σε περίπτωση που ενδιάμεσος ή ενδιαφερόμενος φορολογούμενος παραλείπει να υποβάλει πληροφορίες για δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση, ως η υποχρέωσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Δ, η αρμόδια αρχή δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) και είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

(ii) Σε περίπτωση που ενδιάμεσος ή ενδιαφερόμενος φορολογούμενος καθυστερεί να υποβάλει πληροφορίες για δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση μέχρι και ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που έχει υποχρέωση να υποβάλει τέτοιες πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Δ, η αρμόδια αρχή δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ χίλια ευρώ (€1.000) και πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) και, σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, η αρμόδια αρχή δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) και είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

(iii) Σε περίπτωση που ενδιάμεσος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση και δεν γνωστοποιεί την εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής στον ενδιαφερόμενο φορολογούμενο ή σε άλλον ενδιάμεσο για να υποβληθούν οι πληροφορίες από αυτούς, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει  στον ενδιάμεσο που απαλλάσσεται διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) και είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

(iv) Σε περίπτωση που ενδιάμεσος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών για δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση και καθυστερεί να γνωστοποιήσει, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 7Δ, την εφαρμογή της εν λόγω απαλλαγής στον ενδιαφερόμενο φορολογούμενο ή σε άλλον ενδιάμεσο για να υποβληθούν οι πληροφορίες από αυτούς, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει στον ενδιάμεσο που απαλλάσσεται διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ χίλια (€1.000) και πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) και, σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) και είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000).

(v) Στην περίπτωση που ενδιάμεσος ή ενδιαφερόμενος φορολογούμενος υποβάλλει ελλιπή ή ψευδή πληροφορία αναφορικά με δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση, η αρμόδια αρχή  δύναται να του επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ χίλια ευρώ (€1.000) και δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

(vi) Σε περίπτωση που ενδιάμεσος ή ενδιαφερόμενος φορολογούμενος δεν υποβάλλει στοιχεία, έγγραφα και πληροφόρηση που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με το εδάφιο (17) του άρθρου 7Δ, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται μεταξύ χίλια ευρώ (€1.000) μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

(β)(i) Η αρμόδια αρχή, προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντάς του το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης.

(ii) Η αρμόδια αρχή, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές παραστάσεις του επηρεαζόμενου προσώπου,  δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(iii) Η απόφαση της αρμόδιας αρχής καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της και καθορίζει την παράβαση για την οποία επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο, πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(αα) για το δικαίωμά του να προσβάλει την απόφαση είτε με ιεραρχική προσφυγή στο Εφοριακό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22Ε είτε με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 146 του Συντάγματος και του περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας  Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμου.

(ββ) για τις προθεσμίες εντός των οποίων δύναται να  ασκηθεί το δικαίωμα που αναφέρεται στην υπο-υποπαράγραφο (αα).

(iv) Σε περίπτωση που πρόσωπο δεν καταβάλει το διοικητικό πρόστιμο που του επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ή συνεχίζει την παράβαση, η αρμόδια αρχή δύναται να αυξήσει το ποσό του διοικητικού προστίμου, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000).

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 22Ε, το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται δυνάμει των εδαφίων (1), (2), (3), (5), (6) και (7) εισπράττεται ως αστικό χρέος στη Δημοκρατία.