Πεδίο εφαρμογής

3.(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε πρόσωπα που παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες στην ή από τη Δημοκρατία.

(2) Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου-

(α) τα εξαιρούμενα πρόσωπα και

(β) ΚΕΠΕΥ και πιστωτικά ιδρύματα που ασκούν διοικητικές υπηρεσίες στα πλαίσια των εργασιών τους, τα οποία εποπτεύονται από τις αντίστοιχες τους εποπτικές αρχές δυνάμει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου:

Νοείται ότι τα φυσικά πρόσωπα που εργοδοτούνται από τους πιο πάνω εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος Νόμου μόνο εφόσον ασκούν διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της άσκησης των εργασιών που τους ανατίθενται από τον εργοδότη τους.

(3) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) δύνανται, εάν και εφόσον επιθυμούν, να επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση άδειας από την Επιτροπή. Σε τέτοια περίπτωση, τα πρόσωπα αυτά εποπτεύονται από την Επιτροπή και υποχρεούνται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Εξαιρούνται επίσης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου οι Εταιρείες Διαχείρισης και οι Εταιρείες Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου οι οποίες παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες κατά την άσκηση των εργασιών τους δυνάμει του περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου.

(5) Νομικό πρόσωπο το οποίο ανήκει αποκλειστικά σε αδειούχο πρόσωπο και όχι σε πρόσωπο που εξαιρείται της εφαρμογής του Νόμου, δεν υπόκειται στις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. Την ευθύνη για τις δυνάμει του παρόντος Νόμου ενέργειες του εν λόγω νομικού προσώπου υπέχει το αδειούχο πρόσωπο. Σε τέτοιες περιπτώσεις το αδειούχο πρόσωπο οφείλει να ενημερώνει άμεσα, και χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση, την Επιτροπή για την ύπαρξη τέτοιων νομικών προσώπων.

(6) Η παροχή διοικητικών υπηρεσιών, είτε αυτή παρέχεται από εργοδοτούμενο αδειούχου προσώπου είτε από τρίτο πρόσωπο μετά από εξωτερική ανάθεση δυνάμει του άρθρου 17 του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως παροχή διοικητικών υπηρεσιών από το ίδιο το αδειούχο πρόσωπο.

(7) Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών εμπιστευματοδόχου από δικαιούχα πρόσωπα και ή από πρόσωπα που κατά τα άλλα εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4, οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει τέτοιες υπηρεσίες πρέπει να συλλέγει και να έχει ανά πάσα στιγμή στη διάθεσή του στην Κυπριακή Δημοκρατία για αποκάλυψη στην αρμόδια Εποπτική Αρχή τα ακόλουθα στοιχεία, όπου και εφόσον αυτά εφαρμόζονται ή ισχύουν:

(1) ταυτότητα όλων των εμπιστευματοδόχων,

(2) ταυτότητα του εμπιστευματοπάροχου,

(3) ταυτότητα όλων των δικαιούχων ή στοιχεία της τάξης των δικαιούχων,

(4) ταυτότητα του προστάτη (εάν υπάρχει),

(5) ταυτότητα του συμβούλου επενδύσεων, λογιστή, φοροτεχνικού (εάν υπάρχει),

(6) τις εργασίες του εμπιστεύματος.