Σημείωση
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 185(Ι)/2011ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 185(Ι)/2011

Αναφορικά με τον "περί Αποβλήτων Νόμο του 2011", [Αριθμός Νόμου 185(Ι)/2011] που δημοσιεύτηκε στο Πρώτο Παράρτημα, Μέρος (Ι), της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με Αρ. 4313 και ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2011, να γίνει η ακόλουθη διόρθωση:

Στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 50 αυτού, ο αριθμός "25" (τρίτη γραμμή) να αντικατασταθεί με τον αριθμό "29".