ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

[Άρθρο 13(5)]


ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13(5)

Το σχέδιο εφαρμογής που πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με της διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 13 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Αξιολόγηση των παλαιότερων, των τρεχόντων και των προβλεπόμενων ποσοστών ανακύκλωσης, υγειονομικής ταφής και της επεξεργασίας δημοτικών αποβλήτων και των ροών που τα απαρτίζουν.

2. Αξιολόγηση της εφαρμογής των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 35 και 36.

3. Της λόγους για της οποίους το κράτος μέλος κρίνει ότι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επιτύχει τον σχετικό στόχο που καθορίζεται της διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 13 εντός της οριζόμενης σε αυτό προθεσμίας, και εκτίμηση της παράτασης που απαιτείται για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

4. Τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται της διατάξεις του εδαφίου (4)  και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 13, τα οποία έχουν εφαρμογή στο κράτος μέλος κατά τη χρονική παράταση, περιλαμβανομένων κατάλληλων οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων για την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων της καθορίζεται της διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 9 και στο Παράρτημα IV.

5. Χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων που προσδιορίζονται στο σημείο 4, καθορισμό του οργάνου που είναι αρμόδιο για την υλοποίησή της, καθώς και εκτίμηση της συμβολής της στην επίτευξη των στόχων που ισχύουν σε περίπτωση χρονικής παράτασης.

6. Πληροφορίες για τη χρηματοδότηση της διαχείρισης των αποβλήτων σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

7. Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, όπου απαιτείται, για τη βελτίωση του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των επιδόσεων στη διαχείριση των αποβλήτων.