Ειδική διαπραγματευτική ομάδα

8.(1) Για υλοποίηση του στόχου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3, η κεντρική διεύθυνση αρχίζει τις διαπραγματεύσεις για τη σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή τη θέσπιση διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση, με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από γραπτό αίτημα τουλάχιστο εκατό (100) εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους, οι οποίοι υπάγονται τουλάχιστον σε δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε δύο τουλάχιστο διαφορετικά κράτη μέλη.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου συγκροτείται ειδική διαπραγματευτική ομάδα.

(3)(α) Οι αντιπρόσωποι που συμμετέχουν στην ειδική διαπραγματευτική ομάδα εκλέγονται με τους αναπληρωτές τους με την παρακάτω προτεραιότητα, ως εξής:

(i) Από τις υπάρχουσες συνδικαλιστικές οργανώσεις· και

(ii) όπου δεν υπάρχουν, απευθείας από τους εργαζομένους με άμεση εκλογή.

(β) Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις ή/και επιχειρήσεις στις οποίες δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση αυτών των τελευταίων, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν ή να διορίζουν οι ίδιοι τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας.