Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα

5.-(1) Ο Φορέας διοικείται από οκταμελές Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους και πέντε άλλα μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

(α)Στη θέση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Συμβουλίου διορίζεται ο εκάστοτε επικεφαλής της κάθε αρμόδιας εποπτικής αρχής ή εκπρόσωπός του.

(β)ως μέλη του Συμβουλίου διορίζονται:

(i)ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

(ii)ένας εκπρόσωπος των τραπεζών, κατόπιν εισήγησης του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου,

(iii)ένας εκπρόσωπος των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, κατόπιν εισήγησης του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου,

(iv)ένας εκπρόσωπος των Ε.Π.Ε.Υ, κατόπιν εισήγησης των νόμιμα συσταθέντων οργανισμών ή συνδέσμων που εκπροσωπούν τις επιχειρήσεις αυτές, και

(v)ένας εκπρόσωπος των καταναλωτών.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου είναι πολίτες της Δημοκρατίας, ανώτατου ηθικού επιπέδου, εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας και εγνωσμένης πείρας και κατάρτισης νομικής ή χρηματοοικονομικής φύσεως.

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι πενταετής:

Νοείται ότι, κατ’ εξαίρεση, η θητεία των μελών του Συμβουλίου που θα διοριστεί αμέσως μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα είναι τριετής για τα μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και τετραετής για τα μέλη που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (ii), (iii), (iv) και (v) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1).

(4) Η θέση μέλους του Συμβουλίου κενούται σε περίπτωση-

(α)θανάτου,

(β)παραίτησης,

(γ)ανάκλησης του διορισμού του:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου να ανακαλέσει το διορισμό του σε περίπτωση-

(i)παράβασης οποιασδήποτε των διατάξεων του εδαφίου (5)·

(ii)καταδίκης για το αδίκημα της παράβασης της υποχρέωσης προς εχεμύθεια και της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22· και

(δ)απώλειας της εκτελεστικής ή υπαλληλικής του ιδιότητας με βάση την οποία διορίστηκε, εφόσον πρόκειται για μέλος που διορίζεται δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ή της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (β) του εδαφίου (1):

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου(1), στη θέση του διορίζεται πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους, του οποίου η θέση κενώθηκε.

(5) Απαγορεύεται σε μέλος του Συμβουλίου να μετέχει ή να παρίσταται στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων από το Συμβούλιο για θέματα που αφορούν συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα.

(6) Απαρτία σε συνεδρίαση του Συμβουλίου του Φορέα αποτελεί η παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών του.

(7) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία, κατά την οποία μέλος το οποίο προεδρεύει της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο ρυθμίζει τον τρόπο διεξαγωγής των εργασιών του και ειδικά τον τρόπο σύγκλησης των συνεδριών, την ακολουθούμενη κατά τις συνεδρίες διαδικασία και τον τρόπο τήρησης και επικύρωσης των πρακτικών των συνεδριών.

(9) Τα μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(10) Τα μέλη του Συμβουλίου ή συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα δε δύναται να αποκομίζουν όφελος από συμβόλαια που συνάπτονται, συναλλαγές που γίνονται ή υπηρεσίες που προσφέρονται σε σχέση με τις ανάγκες του Φορέα.

(11) Το Συμβούλιο με τη συμμετοχή του Επιτρόπου ή, στην απουσία του, του Βοηθού Επιτρόπου, προβαίνει στις προσλήψεις, παύσεις και προαγωγές των υπαλλήλων που αποτελούν το προσωπικό του Φορέα και στην άσκηση πειθαρχικού ελέγχου επ’ αυτών.