ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(άρθρο 31)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΠΛΟΙΩΝ

 

 

Για κάθε επιλέξιμο πλοίο ενός επιλέξιμου διαχειριστή πλοίου επιβάλλεται και εισπράττεται ετήσιος φόρος που υπολογίζεται με βάση την καθαρή χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με τα ακόλουθα:

(α) από μηδέν μέχρι και 1.000 μονάδες καθαρής χωρητικότητας , για κάθε 400 μονάδες καθαρής χωρητικότητας θα επιβάλλεται και θα εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €36,50∙

(β) για κάθε επιπρόσθετες 400 μονάδες καθαρής χωρητικότητας από 1.001 μέχρι και 10.000 μονάδες, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €31,03∙

(γ) για κάθε επιπρόσθετες 400 μονάδες καθαρής χωρητικότητας από 10.001 μέχρι και 25.000 μονάδες, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €20,08∙

(δ) για κάθε επιπρόσθετες 400 μονάδες καθαρής χωρητικότητας από 25.001 μέχρι και 40.000 μονάδες, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €12,78∙

(ε) για κάθε επιπρόσθετες 400 μονάδες καθαρής χωρητικότητας πέραν των 40.000 μονάδων, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας €7,30.

Οποιαδήποτε υπολειπόμενη χωρητικότητα που είναι μικρότερη των 400 μονάδων καθαρής χωρητικότητας φορολογείται κατ’ αναλογία.

 

 

 

 

ΜΚΝ/ΓΧ

23.01.051.073-2010