Κανονισμοί

12. Κανονισμοί εκδιδόμενοι με βάση τον παρόντα Νόμο ρυθμίζουν οποιοδήποτε άλλο θέμα χρήζει καθορισμού για τους σκοπούς της εφαρμογής του.