Κανονισμοί

5. -(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για τη ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρειάζεται να καθοριστεί ή είναι δεκτικό καθορισμού, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για -

(α) τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση και ανάκληση άδειας ενεργειακού ελεγκτή και ΕΕΥ από την αρμόδια αρχή,

(β) τον καθορισμό των προσόντων και γνώσεων σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που πρέπει να κατέχουν οι ενεργειακοί ελεγκτές και οι ΕΕΥ,

(γ) τον καθορισμό των κανόνων και αρχών που διέπουν την εκτέλεση του έργου των ενεργειακών ελεγκτών και των ΕΕΥ,

(δ) τον καθορισμό των κατηγοριών των αδειούχων ενεργειακών ελεγκτών και του πεδίου εφαρμογής και της έκτασης εργασιών κάθε κατηγορίας, καθώς και ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με κάθε συγκεκριμένη κατηγορία,

(ε) τον καθορισμό συγκεκριμένων εργασιών ή ιδιοτήτων που είναι ασυμβίβαστες με το έργο των ενεργειακών ελεγκτών και των ΕΕΥ,

(στ) τη σύσταση και τον καθορισμό του περιεχομένου του μητρώου των ενεργειακών ελεγκτών και των ΕΕΥ.