Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς και κεντρικές κυβερνητικές αρχές

14.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 4 του περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Νόμο, από την 1η Ιανουαρίου 2014 το 3% της συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από τις κεντρικές κυβερνητικές αρχές, ανακαινίζεται κάθε χρόνο προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου που έχουν τεθεί σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο. Το ποσοστό του 3% υπολογίζεται επί του συνολικού εμβαδού δαπέδων των κτιρίων με συνολικό ωφέλιμο εμβαδό πέραν των 500τ.μ. που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβανόμενα από κεντρικές κυβερνητικές αρχές του κράτους, τα οποία την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους δεν πληρούν τις απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης όπως καθορίζονται στον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων. Από τις 9 Ιουλίου 2015 το όριο των 500τ.μ. μειώνεται στα 250τ.μ.

(2) Εάν κατά το ένα έτος ανακαινισθεί περισσότερο από το 3%  του συνολικού εμβαδού δαπέδων των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, δύναται να συνυπολογίζεται το πλεονάζον στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης οποιουδήποτε από τα τρία προηγούμενα ή στα επόμενα έτη.

(3) Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης μπορούν να συνυπολογίζονται νέα κτίρια που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβάνονται από την κεντρική δημόσια διοίκηση ως αντικατάσταση συγκεκριμένων κτιρίων που έχουν κατεδαφισθεί κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών ή τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ετών λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.

(4) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του εδαφίου (1) η αρμόδια αρχή καταρτίζει και δημοσιοποιεί κατάλογο των κτιρίων κεντρικών κυβερνητικών αρχών με συνολικό ωφέλιμο εμβαδό πέραν των 500τ.μ. και από τις 9 Ιουλίου 2015 πέραν των 250τ.μ.. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το εμβαδό δαπέδου σε τετραγωνικά μέτρα.

(β) Την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά ενεργειακά δεδομένα.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) δεν εφαρμόζονται σε κτίρια που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

(α) κτίρια που έχουν κηρυχθεί ως διατηρητέες οικοδομές, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διατηρητέων Οικοδομών Νόμου ή έχουν κηρυχθεί ως αρχαία μνημεία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου θα αλλοίωνε  ουσιωδώς το χαρακτήρα τους, κατά την κρίση του Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, αντίστοιχα·

(β) κτίρια που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις ή στην κεντρική δημόσια διοίκηση και εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, εκτός από ενιαίους χώρους διαβίωσης ή κτίρια με γραφεία που προορίζονται  για τις ένοπλες δυνάμεις και το λοιπό προσωπικό της εθνικής ασφάλειας·

(γ) κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.

(6) Φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμοί κατοικιών κοινωνικής πρόνοιας  δημοσίου δικαίου και οι αρχές της κεντρικής δημόσιας διοίκησης δύναται, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες τους, να:

(i) Εγκρίνουν σχέδιο ενεργειακής απόδοσης μεμονωμένο, ή ως μέρος ενός  ευρύτερου κλιματικού ή περιβαλλοντικού σχεδίου το οποίο να περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και απόδοσης, με σκοπό τη συνέχιση του υποδειγματικού ρόλου των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης που αναφέρονται στα εδάφια (1), (5) και (9)·

(ii) καθιερώσουν σύστημα ενεργειακής διαχείρισης το οποίο θα περιλαμβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου τους·

(iii)χρησιμοποιούν, ενδεχομένως, αδειοδοτημένους από την αρμόδια αρχή παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών και συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης για να χρηματοδοτούν ανακαινίσεις και να εφαρμόζουν σχέδια για τη διατήρηση ή τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μακροπρόθεσμα.

(7) Η αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε τα κτίρια των κεντρικών κυβερνητικών αρχών με τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση αποτελούν προτεραιότητα στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης, όπου αυτό είναι οικονομικά αποδοτικό και τεχνικά εφικτό.

(8) (α) Εναλλακτικά από τις απαιτήσεις των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5), είναι δυνατό να λαμβάνονται άλλα οικονομικά αποδοτικά μέτρα, που να περιλαμβάνουν ριζικές ανακαινίσεις και μέτρα αλλαγής της συμπεριφοράς των χρηστών σε κτίρια που ανήκουν στα περιουσιακά στοιχεία των κεντρικών κυβερνητικών αρχών, προκειμένου να επιτευχθεί έως το 2020 εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια των κεντρικών κυβερνητικών αρχών τουλάχιστον ισοδύναμη με αυτή που θα επέφερε η εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (3)  και (4). Σχετική έκθεση θα συντάσσεται ετησίως από την αρμόδια αρχή.

(β) Η αρμόδια αρχή δύναται να εκτιμήσει την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επέφεραν οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) χρησιμοποιώντας ενδεδειγμένες τιμές για την κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων αναφοράς των κεντρικών κυβερνητικών αρχών πριν και μετά την ανακαίνιση, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις της επιφάνειας του αποθέματος τους. Οι κατηγορίες των κτιρίων είναι αντιπροσωπευτικές του συνόλου των κτιρίων των κεντρικών κυβερνητικών αρχών.