Πόροι του ταμείου

5. Οι πόροι του ταμείου προέρχονται από:

(α) Ποσά που εισπράττονται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου∙

(β) τόκους ή έσοδα από καταθέσεις·

(γ) χρηματικές ποινές πληρωτέες στο ταμείο δυνάμει του άρθρου 13 παρόντος Νόμου.