Εξουσία της Επιτροπής προς συλλογή πληροφοριών

30.-(1) Η Επιτροπή δύναται να συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της, αλλά και επ’ ονόματι και για λογαριασμό άλλων Αρχών Ανταγωνισμού, απευθύνουσα σχετικό προς τούτο γραπτό αίτημα προς επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

(2) Στο αίτημα της Επιτροπής καθορίζονται οι αιτούμενες πληροφορίες, οι θεμελιούσες το αίτημα διατάξεις του παρόντος Νόμου ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η αιτιολογία του αιτήματος, η τασσόμενη προς παροχή των πληροφοριών εύλογη προθεσμία, που δε δύναται να είναι μικρότερη των είκοσι ημερών, και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την ως άνω υποχρέωση της παροχής πληροφοριών.

(3) Το πρόσωπο, η ένωση επιχειρήσεων ή η επιχείρηση, προς την οποία απευθύνεται το αίτημα της Επιτροπής, έχει υποχρέωση προς έγκαιρη, πλήρη και επακριβή παροχή των αιτούμενων πληροφοριών, εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

(4) Σε περίπτωση που η απάντηση και/ ή οι πληροφορίες, που δίδονται από το πρόσωπο, την ένωση επιχειρήσεων ή την επιχείρηση, στην οποία απευθύνεται το αίτημα για λήψη πληροφοριών, είναι ελλιπείς, ασαφείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων και/ή διερεύνησης, η Επιτροπή δύναται να προβεί στην υποβολή νέου αιτήματος προς το εν λόγω πρόσωπο, την ένωση ή την επιχείρηση, με σκοπό τη λήψη όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και/ ή απαραίτητων διευκρινίσεων και/ ή επεξηγήσεων. Στο εν λόγω αίτημα πρέπει να καθορίζεται προθεσμία προς παροχή των εν λόγω πληροφοριών και/ ή διευκρινήσεων, που δε δύναται να είναι μικρότερη των επτά ημερών, και οι ενδεχόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την ως άνω υποχρέωση.

(5) Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος δυνάμει του εδαφίου (2) ή (4) -

(α) όλα τα μέλη του διοικητικού ή διαχειριστικού συμβουλίου ή της επιτροπής που διαχειρίζεται τις υποθέσεις του νομικού προσώπου,

(β) ο γενικός διευθυντής ή ο διευθυντής ή ο διευθύνων σύμβουλος του νομικού προσώπου, και

(γ) τα πρόσωπα που, βάσει νόμου ή καταστατικού, είναι επιφορτισμένα με την εκπροσώπηση εταιρειών ή ενώσεων που στερούνται νομικής προσωπικότητας,

έχουν υποχρέωση όπως παρέχουν πλήρως και επακριβώς όλες τις ζητούμενες πληροφορίες για λογαριασμό του εμπλεκόμενου προσώπου, της επιχείρησης ή της ένωσης επιχειρήσεων, εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

(6) Δεόντως εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι δύνανται να παρέχουν εξ’ ονόματος των πελατών τους όλες τις ζητούμενες πληροφορίες:

Νοείται ότι για την πλήρη και έγκαιρη παροχή των εν λόγω πληροφοριών παραμένουν πλήρως υπεύθυνα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που βαρύνονται με την υποχρέωση παροχής πληροφοριών δυνάμει των εδαφίων (1) έως (5).

(7) Σε περίπτωση -

(α) παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία· ή

(β) εκ προθέσεως ή εξ αμελείας παροχής ψευδών, ελλειπών, ανακριβών ή παραπλανητικών πληροφοριών,

η Επιτροπή δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ.

(8) Σε περίπτωση παράλειψης παροχής των αιτούμενων πληροφοριών μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, η Επιτροπή δύναται επιπρόσθετα να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι δέκα επτά χιλιάδες ευρώ για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.

(9) Οι πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή κατά την άσκηση της κατά το παρόν άρθρο εξουσίας δύνανται να χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο ζητήθηκαν οι πληροφορίες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου αυτό επιβάλλεται για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού.