Εξουσία προς λήψη δηλώσεων

30Α.-(1) Η Επιτροπή δύναται, κατά την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της, να διεξάγει συνέντευξη με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συναινεί προς αυτό, με σκοπό τη λήψη δηλώσεων αναφορικά με το αντικείμενο της διενεργούμενης έρευνας.

(2) Η σχετική συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. η Επιτροπή δύναται να καταγράφει τις καταθέσεις που λαμβάνει από τα ερωτώμενα πρόσωπα σε οποιαδήποτε μορφή, εφόσον ενημερώσει αυτά για το γεγονός.

(3) Πριν την έναρξη της συνέντευξης η Επιτροπή γνωστοποιεί στο πρόσωπο, με το οποίο προτίθεται να διεξάγει συνέντευξη, τη νομική βάση και το σκοπό της συνέντευξης, υπενθυμίζει τον συναινετικό χαρακτήρα αυτής και ενημερώνει περί της καταγραφής της συνέντευξης.

(4) Αντίγραφο της καταγεγραμμένης συνέντευξης τίθεται στη διάθεση του ερωτώμενου προσώπου, το οποίο εφόσον εγκρίνει αυτό, το υπογράφει.