Αρμοδιότητες της Επιτροπής

23.-(1) Η Επιτροπή συνιστά την Αρχή Ανταγωνισμού της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των ΄Αρθρων 81 και 82 ΕΚ, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) να διερευνά και να αποφασίζει αναφορικά με παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας·

(β) να αποφασίζει εάν οι κατά το εδάφιο (1) του άρθρου 3 παράνομες συμπράξεις, πληρούν τις προϋποθέσεις του εδάφιου (1) του άρθρου 4·

(γ) να αποφασίζει εάν σύμπραξη, αναφορικά με την οποία γίνεται επίκληση Διατάγματος το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 5, εμπίπτει σε κατηγορία συμπράξεων για την οποία το εν λόγω Διάταγμα κυρήσσει ανεφάρμοστο το άρθρο 3·

(δ) να αποφασίζει εάν σύμπραξη, αναφορικά με την οποία γίνεται επίκληση Κοινοτικού Κανονισμού δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5, εμπίπτει στην κατηγορία συμπράξεων την οποία ο Κοινοτικός Κανονισμός ρυθμίζει στα πλαίσια του κοινοτικού δικαίου του ανταγωνισμού·

(ε) να αποφασίζει εάν συμφωνία ή επιχείρηση δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7·

(στ) να διερευνά και να αποφασίζει αναφορικά με παραβάσεις των ΄Αρθρων 81ΕΚ ή/και 82 ΕΚ, είτε κατόπιν καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα ή όπως άλλως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003·

(ζ) να αποφασίζει εάν οι συμπράξεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του ΄Αρθρου 81 ΕΚ δύνανται να επιτραπούν και να κριθούν έγκυρες, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του ΄Αρθρου 81 ΕΚ ή δυνάμει κοινοτικής δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του ΄Αρθρου 81 ΕΚ σε κατηγορία συμπράξεων·

(η) να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και άλλες κυρώσεις, όπως ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ή στους δυνάμει αυτού εκδοθέντες κανονισμούς·

(θ) να αποφασίζει για τη λήψη προσωρινών μέτρων στις περιπτώσεις που προβλέπονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28·

(ι) εφαρμόζοντας το ΄Αρθρο 29 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2003, να ανακαλεί το ευεργέτημα της εφαρμογής Κανονισμού απαλλαγής το οποίο εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά συγκεκριμένη σύμπραξη, όταν η γεωγραφική αγορά είναι η Κυπριακή αγορά·

(ια) να εκδίδει ανακοινώσεις για ενημέρωση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου σχετικά με θέματα της αρμοδιότητάς της·

(ιβ) να παρέχει γνώμη σε θέματα της αρμοδιότητάς της προς φορέα του Δημοσίου:

Νοείται ότι η παρεχόμενη γνώμη δε δεσμεύει την Επιτροπή ως προς το περιεχόμενο μεταγενέστερης απόφασής της ούτε επηρεάζει την εγκυρότητα τέτοιας απόφασης·

(ιγ) οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα της χορηγεί ο παρών Νόμος ή κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(3) Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή δευτερογενούς νομοθεσίας, αλλά με την επιφύλαξη του κοινοτικού δικαίου ή νόμου ή δευτερογενούς νομοθεσίας, που αποσκοπεί στην εναρμόνιση με το κοινοτικό δίκαιο, η Επιτροπή δύναται -

(α) να εξασφαλίζει απ’ ευθείας υπηρεσίες σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών της και εκτέλεση των καθηκόντων της ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας, και

(β) να συνάπτει για τους πιο πάνω σκοπούς συμβάσεις παροχής υπηρεσιών βάσει διαδικασίας που καθορίζει η ίδια.