Αποφάσεις της Επιτροπής

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 33, οι αποφάσεις της Επιτροπής, επαρκώς αιτιολογημένες, κοινοποιούνται προς κάθε εμπλεκόμενη επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι αποφάσεις της Επιτροπής αποκτούν ισχύ από της κοινοποίησής τους. Πλημμελής κοινοποίηση ή δημοσίευση δεν επηρεάζει το έγκυρο της απόφασης.