Υποχρέωση δημόσιων υπαλλήλων προς ανακοίνωση πληροφοριών

34.-(1) Οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή όλες τις ενδεχόμενες παραβάσεις του παρόντος Νόμου που περιέρχονται σε γνώση τους ένεκα της θέσης τους ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.

(2) Η κατά τις διατάξεις του εδαφίου (1) ανακοίνωση συνιστά δέουσα εκτέλεση υπηρεσιακού καθήκοντος, κατά την έννοια του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου, παράλειψη δε αυτής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρούμενο κατά τα οριζόμενα στις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.